1.
Fedirko VO, Chuvashova  OY, Lisianyi  OM, Gryazov  AB, Gudkov  VV, Onishchenko  PM, Naboichenko  AG, Skobska  OY, Zemskova  OV, Nikiforova  AN, Malysheva  OY, Borisenko  OM, Pedachenko AE, Kmetyuk  YV, Silaieva OS, Tsibriy NY, Novikov  RR, Buryk  VM. Epidemiology of the vestibular schwannomas in Ukraine and our experience of surgical and radiosurgical treatment. Ukr Neurosurg J [Internet]. 2020Mar.12 [cited 2023Dec.5];26(1):38-47. Available from: https://theunj.org/article/view/189530