Rozumenko, V. D., L. D. Liubich, L. P. Staino, D. M. Egorova, V. V. Vaslovych, A. V. Rozumenko, O. S. Komarova, A. V. Dashchakovskyi, V. M. Kluchka, and Malysheva T. А. “Effects of Photodynamic Exposure Using Chlorine E6 on U251 Glioblastoma Cell Line in Vitro”. Ukrainian Neurosurgical Journal, vol. 29, no. 2, June 2023, pp. 11-21, doi:10.25305/unj.273699.