Fedirko, V. O., O. Y. Chuvashova , O. M. Lisianyi , A. B. Gryazov , V. V. Gudkov , P. M. Onishchenko , A. G. Naboichenko , O. Y. Skobska , O. V. Zemskova , A. N. Nikiforova , O. Y. Malysheva , O. M. Borisenko , A. E. Pedachenko, Y. V. Kmetyuk , O. S. Silaieva, N. Y. Tsibriy, R. R. Novikov , and V. M. Buryk . “Epidemiology of the Vestibular Schwannomas in Ukraine and Our Experience of Surgical and Radiosurgical Treatment”. Ukrainian Neurosurgical Journal, vol. 26, no. 1, Mar. 2020, pp. 38-47, doi:10.25305/unj.189530.