[1]
A. Kardash, V. Cherniy, G. Gorodnik, and V. Botev, “Monitoring and treatment of severe traumatic brain injury”, Ukr Neurosurg J, no. 2, pp. 8–19, Jun. 2014.