[1]
V. I. Tsymbaliuk, M. V. Vorodi, T. I. Petriv, I. V. Tsymbaliuk, and O. S. Nekhlopochyn, “Peripheral nerve traction injury. Literature review”, Ukr Neurosurg J, vol. 29, no. 3, pp. 19–25, Sep. 2023.