[1]
— —, “60th anniversary of Andriy Yuriyovych Tokarsky”, Ukr Neurosurg J, vol. 26, no. 1, pp. 51–52, Mar. 2020.