Tsymbaliuk, V. I., Vorodi, M. V., Petriv, T. I., Tsymbaliuk, I. V., & Nekhlopochyn, O. S. (2023). Peripheral nerve traction injury. Literature review. Ukrainian Neurosurgical Journal, 29(3), 19–25. https://doi.org/10.25305/unj.281796