Rozumenko, V. D., Liubich, L. D., Staino, L. P., Egorova, D. M., Vaslovych, V. V., Rozumenko, A. V., Komarova, O. S., Dashchakovskyi, A. V., Kluchka, V. M., & Malysheva T. А. (2023). Effects of photodynamic exposure using chlorine E6 on U251 glioblastoma cell line in vitro. Ukrainian Neurosurgical Journal, 29(2), 11–21. https://doi.org/10.25305/unj.273699