Fedirko, V. O., Chuvashova , O. Y., Lisianyi , O. M., Gryazov , A. B., Gudkov , V. V., Onishchenko , P. M., Naboichenko , A. G., Skobska , O. Y., Zemskova , O. V., Nikiforova , A. N., Malysheva , O. Y., Borisenko , O. M., Pedachenko, A. E., Kmetyuk , Y. V., Silaieva, O. S., Tsibriy, N. Y., Novikov , R. R., & Buryk , V. M. (2020). Epidemiology of the vestibular schwannomas in Ukraine and our experience of surgical and radiosurgical treatment. Ukrainian Neurosurgical Journal, 26(1), 38–47. https://doi.org/10.25305/unj.189530