(1)
Kardash, A.; Cherniy, V.; Gorodnik, G.; Botev, V. Monitoring and Treatment of Severe Traumatic Brain Injury. Ukr Neurosurg J 2014, 8-19.