(1)
Fedirko, V. O.; Yehorov, M. V.; Chuvashova, O. Y.; Malysheva, T. A.; Borysenko, O. M.; Shust, V. V.; Tsiurupa, D. M.; Onishchenko, P. M.; Rozumenko, A. V.; Kruchok, I. V.; Lisianyi, A. O. Vestibular Schwannomas: Implementation of PANQOL and Mayo VSQOL Index Scales in Ukraine and Justification of Treatment Strategy With Preservation of Quality of Life (problem Analysis, Own Experience, Discussion Points). Ukr Neurosurg J 2024, 30, 20-35.