(1)
Romanukha, D. M.; Biloshytsky, V. V. Minimally Invasive Interventions on Ganglion Impar in Treatment of Patients With Coccygodynia. Ukr Neurosurg J 2024, 30, 43-52.