(1)
Vasyuta, V. A.; Polishchuk, M. Y.; Nikiforova, A. N.; Yovenko, T. A.; Verbovska, S. A.; Goncharuk, O. M. Pediatric Neurosurgery in Ukraine in 2001-2020. Availability, Workforce, Performance Indicators. Ukr Neurosurg J 2024, 30, 13-25.