(1)
Nekhlopochyn, O. S.; Nikiforova, A. N.; Verbov, V. V.; Yovenko, T. A.; Cheshuk, I. V. Analysis of the Epidemiology of Traumatic Vertebral Column Injuries in Eastern European Countries. Ukr Neurosurg J 2023, 29, 22-34.