(1)
Tsymbaliuk, V. I.; Vorodi, M. V.; Petriv, T. I.; Tsymbaliuk, I. V.; Nekhlopochyn, O. S. Peripheral Nerve Traction Injury. Literature Review. Ukr Neurosurg J 2023, 29, 19-25.