(1)
Nekhlopochyn, O. S.; Verbov, V. V.; Cheshuk, I. V.; Vorodi, M. V.; Karpinsky, M. Y.; Yaresko, O. V. The Biomechanical State of the Thoracolumbar Junction With Various Options of Transpedicular Fixation under Flexion Load. Ukr Neurosurg J 2023, 29, 49-56.