(1)
Fedirko, V. O.; Kostiuk, M. R.; Yehorov, M. V.; Kurysko, K. S.; Onishchenko, P. M.; Tsiurupa, D. M.; Shust, V. V. Intramedullary Hemangioblastoma. Case Report. Ukr Neurosurg J 2022, 28, 49-56.