(1)
Fedirko, V. O.; Chuvashova , O. Y.; Lisianyi , O. M.; Gryazov , A. B.; Gudkov , V. V.; Onishchenko , P. M.; Naboichenko , A. G.; Skobska , O. Y.; Zemskova , O. V.; Nikiforova , A. N.; Malysheva , O. Y.; Borisenko , O. M.; Pedachenko, A. E.; Kmetyuk , Y. V.; Silaieva, O. S.; Tsibriy, N. Y.; Novikov , R. R.; Buryk , V. M. Epidemiology of the Vestibular Schwannomas in Ukraine and Our Experience of Surgical and Radiosurgical Treatment. Ukr Neurosurg J 2020, 26, 38-47.