(1)
—, —. 60th Anniversary of Andriy Yuriyovych Tokarsky. Ukr Neurosurg J 2020, 26, 51-52.