[1]
Fedirko, V.O., Yehorov, M.V., Chuvashova, O.Y., Malysheva, T.A., Borysenko, O.M., Shust, V.V., Tsiurupa, D.M., Onishchenko, P.M., Rozumenko, A.V., Kruchok, I.V. and Lisianyi, A.O. 2024. Vestibular Schwannomas: implementation of PANQOL and Mayo VSQOL Index scales in Ukraine and justification of treatment strategy with preservation of quality of life (problem analysis, own experience, discussion points). Ukrainian Neurosurgical Journal. 30, 2 (Jun. 2024), 20–35. DOI:https://doi.org/10.25305/unj.299185.