Author Details

Voyennov, Oleg, Regional Trauma Center, Nizhniy Novgorod Regional Hospital named after N.A. Semashko, Nizhniy Novgorod; Department of Neurology and Neurosurgery, Nizhniy Novgorod State Medical Academy, Nizhniy Novgorod, Russian Federation