Author Details

Salkov, Mykola, Dnеpropetrovsk State Medical Academy, Dnepropetrovsk; Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnepropetrovsk, Ukraine