Author Details

Mamytov, Mitalip M., I. K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyzstan