[1]
O. S. Nekhlopochyn, V. V. Verbov, I. V. Cheshuk, and M. V. Vorodi, “Surgical management of traumatic irreducible spondyloptosis of thoracolumbar junction”, Ukr Neurosurg J, vol. 27, no. 2, pp. 56–64, Jun. 2021.