[1]
V. I. Tsymbaliuk and K. R. Kostyuk, “To the 90th anniversary of the birth of Professor Oleg O. Laponogov”, Ukr Neurosurg J, vol. 26, no. 4, pp. 69–72, Dec. 2020.