Fedirko, V. O., Kostiuk, M. R., Yehorov, M. V., Kurysko, K. S., Onishchenko, P. M., Tsiurupa, D. M. and Shust, V. V. (2022) “Intramedullary hemangioblastoma. Case report”, Ukrainian Neurosurgical Journal, 28(4), pp. 49–56. doi: 10.25305/unj.265638.