Fedirko, V. O., Kostiuk, M. R., Yehorov, M. V., Kurysko, K. S., Onishchenko, P. M., Tsiurupa, D. M., & Shust, V. V. (2022). Intramedullary hemangioblastoma. Case report. Ukrainian Neurosurgical Journal, 28(4), 49–56. https://doi.org/10.25305/unj.265638