Glavatskyi, O. Y., Zemskova , O. V., Khmelnytskyi, H. V., Kardash, K. A., Shuba, I. M. ., Lylo, V. V., Chuvashova, O. Y., Gryazov, A. B., Stuley, V. A., & Kozarenkо T. M. (2021). Current state of antiangiogenic therapy in neuro-oncology and own experience of its use in the radiosurgical treatment of recurrent glioblastoma. Ukrainian Neurosurgical Journal, 27(1), 34–43. https://doi.org/10.25305/unj.223479