(1)
Nekhlopochyn, O. S.; Verbov, V. V.; Cheshuk, I. V.; Vorodi, M. V. Surgical Management of Traumatic Irreducible Spondyloptosis of Thoracolumbar Junction. Ukr Neurosurg J 2021, 27, 56-64.