(1)
Tsymbaliuk, V. I.; Kostyuk, K. R. To the 90th Anniversary of the Birth of Professor Oleg O. Laponogov. Ukr Neurosurg J 2020, 26, 69-72.